Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad


Brugse culturele diensten zetten succesvol in op aanvullende financiering

*Brugge is een cultuurstad. De zeven stedelijke culturele diensten (Openbare Bibliotheek, Cultuurcentrum, Brugge Plus, Stadsarchief, Musea Brugge, Erfgoedcel, Raakvlak) en de ondersteunende Cel Cultuurbeleid werken hiervoor nauw samen met elkaar en met de andere culturele actoren op het Brugse grondgebied.

*Om Brugge als culturele stad nog te laten groeien, wordt ook actief ingezet op nieuwe kansen en projecten. Dit gebeurt via het aanvragen van projectsubsidies, eenmalige premies en structurele ondersteuning voor bepaalde deelwerkingen. Met succes, zoals blijkt uit het overzicht 2020 dat vanuit de Cel Cultuurbeleid werd vrijgegeven.

*In 2020 verleende het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid culturele projectsubsidies aan zeven verschillende dossiers. 
Drie projecten (Musea Brugge, Openbare Bibliotheek, Cel Cultuurbeleid) hebben betrekking op digitalisering van erfgoedcollecties, drie dossiers (Musea Brugge, Erfgoedcel, Brugge Plus) laten toe om te experimenteren met nieuwe projecten. Cirque Plus tenslotte kan rekenen op een projectsubsidie voor de volgende drie edities. 
De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Raakvlak haalde in 2020 ook twee onderzoekssubsidies binnen, terwijl de Openbare Bibliotheek op Europese schaal projectmiddelen verzilverde voor een internationale samenwerking rond haar manuscriptencollectie.

De coronacrisis treft de culturele sector zeer hard. De Vlaamse Overheid ontwikkelde specifiek voor hen verschillende relancemaatregelen. Ook deze zijn succesvol opgevolgd, daarvan getuigen de subsidies die Musea Brugge en Brugge Plus verworven hebben. 
Naast projectmiddelen en tijdelijke maatregelen voorziet de Vlaamse Overheid ook mogelijkheden om in te tekenen op structurele subsidiëring. Zo kreeg Erfgoedcel Brugge in 2020 het fiat om haar werking verder uit te bouwen in de periode 2021-2026. Ook de bibliotheekwerking in het Penitentiair Complex en het lokale netwerk voor personen in armoede kunnen verder rekenen op structurele financiële ondersteuning.

De stedelijke culturele diensten zetten ook hun schouders onder initiatieven om samen met andere partners extra financiële middelen te verwerven. In 2020 was dit het geval met zowel het Stadsbestuur Damme als de hogeschool VIVES.

Overzicht verworven subsidies in 2020

Hieronder worden de besliste subsidies opgesomd die in 2020 werden verworven door de diensten die deel uitmaken van de Cluster Cultuur. Binnen die besliste subsidies is er een opsplitsing tussen projectsubsidies, structurele subsidies (met beslissing in 2020) en coronagerelateerde subsidies.
Verder zijn ook subsidies toegevoegd die zijn verworven door derden, maar in nauwe samenwerking met een stedelijke culturele dienst.Volgende diensten maken deel uit van de Cluster Cultuur: Openbare Bibliotheek, Cultuurcentrum, Brugge Plus, Stadsarchief, Musea Brugge, Erfgoedcel, Raakvlak en Cel Cultuurbeleid.

1. Projectsubsidies: 11 goedgekeurde aanvraagdossiers (beslissing in 2020)

Cultureel-erfgoeddecreet

Musea Brugge

eenmalige projectsubsidie digitale inhaalbeweging ‘Hub! Van depot naar digicollectie’
> beslissing december 2020: 61.000 euro      

(90% voorschot in 2020-2021, 10% in 2022)

Erfgoedcel Brugge

projectsubsidie ‘Ziende Blind’
> beslissing juli 2020: 60.000 euro              

(90% voorschot in 2020, 10% in 2021)

Cel Cultuurbeleid

projectsubsidie ‘Grenzeloos Digitaal Erfgoed’ (fase 2)
> beslissing juli 2020: 61.000 euro              

(90% voorschot in 2020, 10% in 2021)

Openbare Bibliotheek Brugge

projectsubsidie ‘MMMonk Middeleeuwse Monastieke Manuscripten – Open – Netwerk – Kennis’ (fase 2)
> beslissing juli 2020: 129.000 euro     

(90% voorschot in 2020, 10% in 2021)

Bovenlokaal cultuurdecreet

Musea Brugge, i.s.m. Erfgoedcel Brugge en andere partners

projectsubsidie ‘De West-Vlaamse Molenbrigade’

> beslissing april 2020: 63.405 euro     

(90% voorschot in 2020, 10% in 2021)

Brugge Plus

projectsubsidie ‘Cliec – Compagnons Laagdrempelige Innovatieve Evenementen rond Cultuur’ (2021-2022)
> beslissing oktober 2020: 117.700 euro       

(90% voorschot in 2020, 10% in 2023)

Circusdecreet

Brugge Plus

projectsubsidie circusfestival ‘Cirque Plus 2021-2023’

> beslissing februari 2020: 270.000 euro      

(90.000 euro per jaar, voor 2021, 2022 & 2023)

Europese subsidies

Openbare Bibliotheek

projectsubsidie ‘The Art of Reading in the Middle Ages’ (ARMA)         

(18 maanden)
> beslissing september 2020: 73.194 euro             

(50% voorschot in 2020, 50% in 2022)

Onroerend erfgoeddecreet

Raakvlak

Projectsubsidie ‘’Veen als venster op het verleden. Een archeologisch syntheseonderzoek naar veen en de relatie met menselijke activiteiten in het oostelijk kustgebied van de prehistorie tot en met de Romeinse periode’ (2020-2021)
> beslissing juli 2020: 165.770 euro             

(70% voorschot in 2020-2021, 30% in 2022)

Raakvlak

Eenmalige opdracht ‘Handleiding bodemkunde voor archeologie’ (2020-2021)

> beslissing februari 2020: 49.979,05 euro           

(uitbetaling in 2021)

Varia

Musea Brugge

projectsubsidie ‘Ik zomer West-Vlaams’ van Westtoer voor grafische kunstenaars in Brugse winkelvitrines

> beslissing juli 2020: 12.200 euro

2. Structurele werkingsubsidies

Erfgoedcel Brugge

Cultureel-erfgoeddecreet, werking cultureel-erfgoedcel periode 2021-2026
> beslissing oktober 2020: 370.000 euro per jaar

Cel Cultuurbeleid i.s.m. Netwerk Vrijetijdsparticipatie

Lokale netwerken voor personen in armoede periode 2020-2025

> beslissing juni 2020: 23.360,88 euro per jaar     

Openbare Bibliotheek

Participatiedecreet, werking Gevangenisbib 2020-2025

> beslissing juli 2020: 32.900 euro per jaar

        Openbare Bibliotheek

IBL (Interbibliothecair Leenverkeer), jaarlijkse subsidie op basis van aantal transacties

> 2020: 4.259,32 euro

3. Coronacrisis en maatregelen relance

Cultuur, Jeugd & Media Noodfondsdecreet

Musea Brugge

eenmalige tussenkomst n.a.v. inkomstenderving coronacrisis

> beslissing oktober 2020: 2.790.946,91 euro               

(100% uitbetaald in 2020)

Culturele activiteitenpremie

Brugge Plus

> Krik-Krak vlaggenproject: 6.000 euro toegekend
> Kookeet 4 seizoenen april 2021: 2.000 euro toegekend

4. Samenwerking met derden

Stad Damme i.s.m. Cluster Cultuur Brugge

projectsubsidie bovenlokaal cultuurbeleid ‘Erfgoedlab Hospice Damme’ (2021-2023)

> beslissing april 2020: 228.000 euro

VIVES i.s.m. Openbare Bibliotheek Brugge en andere partners

projectsubsidie Stichting Lezen ‘Lezen doe je samen’

> beslissing juli 2020: 6.619,54 eur

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: